Притиснете го филтерот за брзо отворање со уредот за вибрации